Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Vanuit het fonds worden financiële middelen voor diverse activiteiten ter beschikking gesteld aan CAO-partijen besloten busvervoer, Busvervoer NederlandFNV en CNV Vakmensen. Ook worden zaken bekostigd die te maken hebben met de controle op de naleving van de CAO, opleidingen en arbeidsomstandigheden. De verdeling en bestemming van de gelden is vastgelegd in een reglement.


De uitgaven door het Fonds dienen uiteraard zeer zorgvuldig te gebeuren. De financiële rekening en verantwoording gebeurt jaarlijks in een jaarrekening. Deze jaarrekening wordt vervolgens ter toetsing voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Met ingang van 2013 voert Stichting FSO een aantal activiteiten zelf uit. Het gaat daarbij om activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden en opleidingen, premie-inning en CAO-controle. Voorheen werden deze activiteiten uitgevoerd door aparte stichtingen, respectievelijk door STAOBB, STO-Pi en STO. Stichting FSO kent inmiddels de onderstaande afdelingen:

 

Premie-inning

De afdeling premie-inning verzorgt de inning van de premie voor de Stichting FSO, het sociaal fonds van de bedrijfstak besloten busvervoer. De premie wordt geïnd bij werkgevers die besloten busvervoer uitvoeren. De verplichting tot premie-betaling is vastgelegd in een CAO, de FSO CAO. Lees meer over premie-inning.

 

 

Arbeidsomstandigheden en Opleidingen (A & O)

De afdeling A&O voert allerlei zaken uit die samenhangen met de thema's arbeidsomstandigheden en opleidingen. Voorbeelden daarvan zijn:


Alles over deze afdeling, inclusief de subsidiemogelijkheden, treft u hier aan. 

 

CAO-controle

Met ingang van 1 oktober 2017 is deze afdeling opgeheven.

CAO-partijen besloten busvervoer hebben besloten om de controle-activiteiten van Stichting FSO met ingang van 1 oktober 2017 te staken. Partijen zijn met elkaar in overleg in hoeverre en op welke wijze cao-nalevingactiviteiten in de toekomst eventueel weer zullen worden uitgevoerd.